Juridische kennisgeving en privacybeleid

DENIM, bezorgd over de rechten van individuen, met name met betrekking tot geautomatiseerde verwerking en in een verlangen naar transparantie met zijn klanten, heeft een beleid geïmplementeerd dat betrekking heeft op al deze verwerking, de doeleinden die door deze laatste worden nagestreefd, evenals de middelen die beschikbaar zijn voor individuen zodat zij hun rechten zo goed mogelijk kunnen uitoefenen.
Voor aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens nodigen wij u uit om de website te raadplegen:https://www.cnil.fr/

Doorgaan met browsen op deze site impliceert onvoorwaardelijke aanvaarding van de volgende gebruiksvoorwaarden.
De versie die momenteel online is van deze gebruiksvoorwaarden is de enige die tegenstelbaar is voor de duur van het gebruik van de site en totdat een nieuwe versie deze vervangt.

Artikel 1 - Juridische mededelingen

 1. Site (hierna "de site"):
  Groothandelaar-online.com
 2. Uitgever (hierna "de uitgever"):
  DENIM SARL met een kapitaal van € 20.000
  waarvan het hoofdkantoor is gevestigd: 136 Rue leon jouhaux 78500
  vertegenwoordigd door Cafer SOLMAZ, in zijn hoedanigheid van zaakvoerder
  ingeschreven in het RCS van 484 421 045
  telefoonnummer: 0161308967
  Mail adres :contact@grossiste-en-ligne.com
 3. Gastheer (hierna "de gastheer"):
  Groothandelaar-online.comwordt gehost door OVH, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op Place Françoise Dorin 9 75017 PARIS.

Artikel 2 - Toegang tot de site

De toegang tot de site en het gebruik ervan is voorbehouden voor strikt persoonlijk gebruik. U stemt ermee in deze site en de informatie of gegevens daarin niet te gebruiken voor commerciële, politieke, reclamedoeleinden en voor enige vorm van commerciële werving en in het bijzonder het verzenden van ongevraagde e-mails.

Artikel 3 - Inhoud van de site

Alle handelsmerken, foto's, teksten, commentaren, illustraties, geanimeerde of stilstaande beelden, videosequenties, geluiden, evenals alle computertoepassingen die zouden kunnen worden gebruikt om deze site te laten werken en meer in het algemeen alle elementen die op de site worden gereproduceerd of gebruikt, zijn beschermd door de wetten die van kracht zijn op het gebied van intellectueel eigendom.
Ze zijn het volledige eigendom van de uitgever of zijn partners. Elke reproductie, weergave, gebruik of aanpassing, in welke vorm dan ook, van alle of een deel van deze elementen, met inbegrip van computertoepassingen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, is strikt verboden. Het feit dat de uitgever geen procedure start nadat hij kennis heeft genomen van dit ongeoorloofde gebruik, betekent niet dat de uitgever het gebruik accepteert en afziet van vervolging.

Artikel 4 - Beheer van de site

Voor een goed beheer van de site kan de uitgever te allen tijde:

 • de toegang tot de hele of een deel van de site opschorten, onderbreken of beperken, de toegang tot de site of tot bepaalde delen van de site voorbehouden aan een specifieke categorie internetgebruikers.
 • alle informatie verwijderen die de werking ervan zou kunnen verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetten.
 • de site opschorten om updates uit te voeren.

Artikel 5 - Verantwoordelijkheden

De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van storing, storing, moeilijkheid of onderbreking van de werking, waardoor de toegang tot de site of een van zijn functionaliteiten wordt belemmerd.
De site-verbindingsapparatuur die u gebruikt, is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient alle passende maatregelen te nemen om uw apparatuur en uw eigen gegevens te beschermen, met name tegen virale aanvallen via internet. U bent ook als enige verantwoordelijk voor de sites en gegevens die u raadpleegt.

De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld in het geval van een gerechtelijke procedure tegen u:

 • vanwege het gebruik van de site of een dienst die toegankelijk is via internet.
 • als gevolg van uw niet-naleving van deze algemene voorwaarden.

De uitgever is niet verantwoordelijk voor enige schade die aan u, aan derden en/of aan uw apparatuur wordt toegebracht als gevolg van uw verbinding of uw gebruik van de site en u ziet af van enige actie tegen hem als gevolg daarvan.
Als de uitgever het onderwerp zou zijn van een minnelijke of juridische procedure vanwege uw gebruik van de site, kan hij zich tegen u keren om vergoeding te krijgen voor alle schade, bedragen, veroordelingen en kosten die uit deze procedure kunnen voortvloeien.

Artikel 6 - Hypertekstlinks

Het plaatsen door gebruikers van hypertextlinks naar de gehele of een deel van de site is toegestaan door de uitgever. Elke link moet op verzoek van de uitgever worden verwijderd.
Alle informatie die toegankelijk is via een link naar andere sites wordt niet gepubliceerd door de uitgever. De uitgever heeft geen rechten op de inhoud van de genoemde link.

Artikel 7 - Verzameling en bescherming van gegevens

Uw gegevens worden verzameld door DENIM.
Persoonsgegevens zijn alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (betrokkene). identificeerbaar wordt geacht een persoon te zijn die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een naam, een identificatienummer of een of meer specifieke elementen die specifiek zijn voor zijn fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociaal.
De persoonlijke informatie die op de site kan worden verzameld, wordt door de uitgever voornamelijk gebruikt voor het beheer van de relaties met u, en indien nodig voor de verwerking van uw bestellingen.

De verzamelde persoonsgegevens zijn als volgt:

 • achternaam en voornaam
 • adres
 • Mail adres
 • telefoonnummer
 • financiële gegevens: als onderdeel van de betaling voor producten en diensten die op het Platform worden aangeboden, legt het Platform financiële gegevens vast met betrekking tot de creditcard van de gebruiker.

Artikel 8 - Recht op inzage, rectificatie en verwijdering van uw gegevens

In toepassing van de regelgeving die van toepassing is op persoonsgegevens, hebben gebruikers de volgende rechten:

 • het recht op toegang: ze kunnen hun recht van toegang uitoefenen om kennis te nemen van de persoonlijke gegevens die hen betreffen, door te schrijven naar het hieronder vermelde elektronische adres. In dat geval kan het Platform, vóór de uitvoering van dit recht, om een bewijs van de identiteit van de gebruiker vragen om de juistheid ervan te verifiëren.
 • het recht op rectificatie: als de persoonlijke gegevens die door het Platform worden bewaard, onjuist zijn, kunnen ze verzoeken om de informatie te actualiseren.
 • het recht om gegevens te verwijderen: gebruikers kunnen verzoeken om verwijdering van hun persoonlijke gegevens, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
 • het recht om de verwerking te beperken: gebruikers kunnen het Platform vragen om de verwerking van persoonsgegevens te beperken in overeenstemming met de uitgangspunten voorzien door de AVG.
 • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens: gebruikers kunnen bezwaar maken tegen de verwerking van hun gegevens in overeenstemming met de uitgangspunten van de AVG.
 • het recht op overdraagbaarheid: ze kunnen het Platform vragen om hen de persoonlijke gegevens te verstrekken die ze hebben verstrekt om ze naar een nieuw Platform te verzenden.

U kunt dit recht uitoefenen door contact met ons op te nemen op het volgende adres:
136 rue leon jouhaux 78500 .
Of per e-mail op:
Contact@grossiste-en-ligne.com

Alle verzoeken moeten vergezeld gaan van een fotokopie van een geldig, ondertekend identiteitsbewijs en het adres vermelden waarop de uitgever contact kan opnemen met de aanvrager. De reactie wordt binnen een maand na ontvangst van het verzoek verzonden. Deze termijn van één maand kan met twee maanden worden verlengd indien de complexiteit van het verzoek en/of het aantal verzoeken dit vereist.

Bovendien, en sinds wet nr. 2016-1321 van 7 oktober 2016, hebben mensen die dat willen de mogelijkheid om het lot van hun gegevens na hun overlijden te regelen. Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u de website van de CNIL raadplegen:https://www.cnil.fr/.

Gebruikers kunnen ook een klacht indienen bij de CNIL op de CNIL-website:https://www.cnil.fr.

We raden u aan eerst contact met ons op te nemen voordat u een klacht indient bij de CNIL, aangezien wij tot uw beschikking staan om uw probleem op te lossen.

Artikel 9 - Gebruik van gegevens

De persoonsgegevens die van gebruikers worden verzameld, zijn bedoeld om de diensten van het Platform te leveren, deze te verbeteren en een veilige omgeving te onderhouden. De rechtsgrond van de verwerking is de uitvoering van het contract tussen de gebruiker en het Platform. Concreet zijn de toepassingen als volgt:

 • toegang tot en gebruik van het Platform door de gebruiker.
 • beheer van de werking en optimalisatie van het Platform.
 • implementatie van gebruikersondersteuning.
 • verificatie, identificatie en authenticatie van de door de gebruiker verzonden gegevens.
 • personalisatie van diensten door advertenties weer te geven op basis van de browsegeschiedenis van de gebruiker, volgens hun voorkeuren.
 • preventie en detectie van fraude, malware (kwaadaardige software of kwaadaardige software) en beheer van beveiligingsincidenten.
 • beheer van eventuele geschillen met gebruikers.
 • het verzenden van commerciële en advertentie-informatie, op basis van gebruikersvoorkeuren.
 • organisatie van de gebruiksvoorwaarden van de Betaaldiensten.

Artikel 10 - Beleid voor het bewaren van gegevens

Het Platform bewaart uw gegevens voor de duur die nodig is om u haar diensten of assistentie te verlenen.
Voor zover redelijkerwijs nodig of vereist om te voldoen aan wettelijke of regelgevende verplichtingen, geschillen op te lossen, fraude en misbruik te voorkomen, of onze algemene voorwaarden af te dwingen, kunnen we ook sommige van uw gegevens bewaren als dat nodig is, zelfs nadat u uw account hebt gesloten. we hoeven onze diensten niet meer aan u te leveren.

Artikel 11- Delen van persoonsgegevens met derden

Persoonsgegevens kunnen in de volgende gevallen uitsluitend worden gedeeld met externe bedrijven in de Europese Unie:

 • wanneer de gebruiker de betaaldiensten gebruikt, staat het Platform voor de uitvoering van deze diensten in contact met externe bank- en financiële bedrijven waarmee het contracten heeft afgesloten.
 • wanneer de gebruiker, in de gratis commentaargebieden van het Platform, informatie publiceert die toegankelijk is voor het publiek.
 • wanneer de gebruiker de website van een derde partij machtigt om toegang te krijgen tot zijn gegevens.
 • wanneer het Platform de diensten van serviceproviders gebruikt om gebruikersondersteuning, advertenties en betalingsdiensten te bieden. Deze dienstverleners hebben beperkte toegang tot de gegevens van de gebruiker, in het kader van de uitvoering van deze diensten, en hebben de contractuele verplichting om ze te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van de regelgeving die van toepassing is op gegevensbescherming.
 • indien wettelijk vereist, kan het Platform de overdracht van gegevens uitvoeren om te reageren op claims tegen het Platform en om te voldoen aan administratieve en gerechtelijke procedures.

Artikel 12 - Commerciële aanbiedingen

U ontvangt waarschijnlijk commerciële aanbiedingen van de uitgever. Wil je dit niet, klik dan op de volgende link:contact@grossiste-en-ligne.com.
Uw gegevens kunnen door de partners van de uitgever worden gebruikt voor commerciële prospectiedoeleinden, indien u dit niet wenst, klikt u op de volgende link:contact@grossiste-en-ligne.com.
Als u bij het raadplegen van de site toegang krijgt tot persoonlijke gegevens, dient u zich te onthouden van elke verzameling, elk ongeoorloofd gebruik en elke handeling die een inbreuk op de privacy of de reputatie van individuen kan vormen. De uitgever wijst alle verantwoordelijkheid in dit verband af.
De gegevens worden bewaard en gebruikt voor een periode in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Artikel 13 - Cookies

Wat is een koekje " ? Een "Cookie" of tracer is een elektronisch bestand dat op een terminal (computer, tablet, smartphone, enz.) wordt geplaatst en uitgelezen, bijvoorbeeld bij het raadplegen van een website, het lezen van een e-mail, het installeren of gebruiken van software of een mobiel toepassing, ongeacht het type terminal dat wordt gebruikt (bron:https://www.cnil.fr/fr/cookies-traceurs-que-dit-la-loi).
Door op deze site te browsen, kunnen "cookies" van het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de betreffende site en/of derde partijen op uw apparaat worden geplaatst.
Tijdens de eerste navigatie op deze site verschijnt een verklarende banner over het gebruik van "cookies". Door verder te bladeren, wordt de klant en/of prospect dus geacht op de hoogte te zijn gebracht en het gebruik van deze “cookies” te hebben aanvaard. De gegeven toestemming is geldig voor een periode van dertien (13) maanden. De gebruiker heeft de mogelijkheid om cookies uit te schakelen via zijn browserinstellingen.

Alle verzamelde informatie zal alleen worden gebruikt om het volume, het type en de configuratie van het verkeer dat deze site gebruikt bij te houden, om het ontwerp en de lay-out ervan te ontwikkelen en voor andere administratieve en planningsdoeleinden en meer in het algemeen om de service die wij u bieden te verbeteren.

De volgende cookies zijn aanwezig op deze site:

 • Google-cookies:

  • Google Analytics: hiermee kunt u het publiek van de site meten.
  • Google-tagmanager: vereenvoudigt de implementatie van tags op pagina's en stelt u in staat Google-tags te beheren.
  • Google Adsense: het reclamebureau van Google dat websites of YouTube-video's gebruikt als medium voor zijn advertenties.
  • Google Dynamic Remarketing: hiermee kunt u dynamische advertenties aanbieden op basis van eerdere zoekopdrachten.
  • Google Adwords Conversion: tool voor het monitoren van adwords advertentiecampagnes.
  • DoubleClick: Google-advertentiecookies om banners te tonen.
 • Facebook-cookies:

  • Facebook connect: hiermee kunt u zich identificeren met uw Facebook-account.
  • Facebook sociale plug-ins: hiermee kunt u inhoud leuk vinden, delen en erop reageren met een Facebook-account.
  • Facebook Custom Audience: hiermee kunt u communiceren met het publiek op Facebook.
  • Google Dynamic Remarketing: hiermee kunt u dynamische advertenties aanbieden op basis van eerdere zoekopdrachten.
  • Google Adwords Conversion: tool voor het monitoren van adwords advertentiecampagnes.
  • DoubleClick: Google-advertentiecookies om banners te tonen.

De levensduur van deze cookies is dertien maanden.
Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en de verwijdering van "cookies", voor elk type browser, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen:https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser.

Artikel 14 - Foto's en weergave van producten

De foto's van producten, die hun beschrijving vergezellen, zijn niet contractueel en binden de uitgever niet.

Artikel 15 - Toepasselijk recht

Deze gebruiksvoorwaarden van de site worden beheerst door het Franse recht en onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de uitgever, onder voorbehoud van een specifieke toewijzing van jurisdictie die voortvloeit uit een bepaalde wet of regelgeving.

Artikel 16 - Neem contact met ons op

Voor elke vraag, informatie over de producten die op de site worden gepresenteerd of over de site zelf, kunt u een bericht achterlaten op het volgende adres:Contact@grossiste-en-ligne.com.

Om u de betalingsopties van Klarna aan te bieden, is het mogelijk dat we uw persoonlijke gegevens, waaronder uw contactgegevens en bestelgegevens, aan Klarna moeten verstrekken, zodat Klarna kan beoordelen of u aan de voorwaarden voldoet om hiervan te profiteren en deze aan uw behoeften aan te passen. Uw overgedragen persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met deKlarna privacybeleid